Personal

Personal

Hela personalens e-postadresser formuleras enlig följande:

Kontakta oss per telefon: (09) 221 9090

KUNDBETJÄNING

E-post: info@nullkirkkonummenhuolto.fi

Tel: +358 9 221 9090

Vår kundbetjäning finns på adressen Stallbacken 4, Kyrkslätt. Ingång via nedre gården.

Vårt kontor är öppet vardagar 8 – 16.

I kunbetjäningen betjänas Du både på finska och svenska, utöver detta betjänar vi även på engelska. Vår kundbetjäning sköter bland annat om

 • rådgivning åt invånare
 • nycklar
 • bilplatser
 • bastuturer
 • ärenden gällande fastighetsbolagens hyreskontrakt
 • flyttningsanmälningar
 • namnändringar
 • utdrag ur gårdsboken
 • felanmälningar
 • disponentintyg

VEDERLAGS- OCH HYRESÖVERVAKNING

fornamn.efternamn@nullkirkkonummenhuolto.fi

Tel. +358 9 221 9090

I vederlags- och hyresövervakningen betjänas Du i ärenden gällande vederlag och bruksersättningar (t.ex. bilplatser och bastuturer) och i ärenden motsvarande liknande betalningar. Dessutom tar man hand om tecknandet av aktier i aktionärlistan. Kontakta vederlagsövervakaren i Ditt husbolag med att framföra Ditt ärende i kundbetjäningen. Du styrs till den person som sköter ärendet.

FAKTURERING OCH RESKONTRA

fornamn.efternamn@nullkirkkonummenhuolto.fi

Tel: +358 9 221 9090

I faktureringen och reskontran tar man hand om ärenden som gäller faktureringar och betalningar. Framför Ditt ärende i kundbetjäningen så styrs Du till den person som sköter ärendet.

BOKFÖRING

fornamn.efternamn@nullkirkkonummenhuolto.fi

Tel: +358 9 221 9090

I ärenden gällande låneandelar betjänas Du av våra bokförare. Kontakta bokföraren i Ditt husbolag med att framföra Ditt ärende i kundbetjäningen så styrs Du till den person som sköter ärendet.

FASTIGHETSSEKRETERARNA

fornamn.efternamn@nullkirkkonummenhuolto.fi

Tel: +358 9 221 9090

Fastighetssekreterarna sköter tillsammans med disponenterna ärenden som gäller husbolagens administrativa uppgifter. Sådana är t.ex. ändringsanmälningar till handelsregistret, bolagsstämmokallelser samt många andra uppgifter som har att göra med husbolagets administrativa uppgifter. Med att framföra Ditt ärende i kundbetjäningen styrs Du till personen som sköter ärendet.

DISPONENTTJÄNSTER

fornamn.efternamn@nullkirkkonummenhuolto.fi

Tel: +358 9 221 9090

Kirkkonummen Huolto Oy:s disponenttjänst är auktoriserad sedan år 1991 – bland de första i vårt land. Kirkkonummen Huolto Oy:s yrkeskunniga disponenter får saker att fungera. Våra disponenter har minst IAT-examen inom området (isännöitsijän ammattitutkinto). Arbetet är ett samarbete mellan styrelsen, bolagets interna organisation och partnernätverket. Disponentskapet baserar sig på ett ömsesidigt förtroende och ett smidigt samarbete mellan disponenten/disponentorganisationen och kundbolagets styrelse. Tillsammans med de övriga personerna i disponentteamet sköter disponenterna uppgifter som gäller husbolagets administrativa uppgifter. Sådana är bl.a. ändringsanmälningar till handelsregistret, övervakning av ekonomin, budgetering, upprätthållning av register över ändringsarbeten, bolagsstämmokallelser samt sanerings- och renoveringsprojekt projektcheferna och de tekniska disponenterna och många andra uppgifter som har att göra med husbolagets administration. Genom att framföra Ditt ärende i kundbetjäningen styrs Du till personen som sköter ärendet.

Till Din tjänst står förutom den ansvarige disponenten i Ditt husbolag även fastighetssekreterarna, kundbetjäningen, vederlagsövervakningen, faktureringen samt reskontra och bokföringen samt de tekniska disponenterna och projektcheferna, som koncentrerar sig på tekniska ärenden.

Disponenten koncentrerar sig huvudsakligen på att arbeta med styrelsen och ger ett ansikte åt skötseln av bolagets ärenden. Många av de löpande ärenden tar disponentteamet hand om. Ärenden sköts snabbt och smidigt. Disponentteamet tar hand om närmare 60 -70 % av de löpande ärenden, litet beroende på bolaget.

Stödorganisationen som omfattar kundbetjäningen, fastighetssekreterarna och vederlagsövervakarna kontaktar ofta invånarna direkt då de tar hand om ärenden och tvärtom.

Disponenten och styrelseordföranden gör förberedande arbeten, såsom beslutsfattande mötesförberedelser till styrelsemöten. Disponenten ansvarar tillsammans med styrelsen om ledningen av kundbolaget, om en klanderfri skötsel av adminstrationen samt om anskaffning av olika tjänster åt huset. Beroende på husbolagen sköter disponenterna om ca 12 – 20 objekt.

TEKNISK DISPONENTTJÄNST, PROJEKTCHEFER OCH BYGGTJÄNSTER

fornamn.efternamn@nullkirkkonummenhuolto.fi

Tel: +358 9 221 9090

Då fastighetsbestånden åldras ökar konstruktionernas reparationsbehov. Dessutom ökar invånarnas krav. Kunskap inom reparationsbyggandet och en mångårig erfarenhet samt fast lokal kännedom gör att vår tjänst inom byggandet är en viktig del av vår helhetsdisponenttjänst. Detta ger våra kundbolag allt bättre förutsättningar att upprätthålla värdet av fastigheterna. Kirkkonummen Huolto har goda kunskapsbaserade resurer till sitt förfogande inom reparationsbyggandets olika områden allt från planering till tillsyn och projektledning.

I vårt tekniska disponenttjänstteam finns kunskap, som delas och förvärvas dagligen. Denna kunskap är naturligtvis tillgänglig för våra kunder.

Konstruktion och projektleding till stöd för disponenttjänsten

Våra projektchefer har fast lokal kännedom och omfattande kunnande och know-how inom reparationsbyggandet. Deras kompetens drar husbolagen direkt nytta av. I byggreparationsprojekt samarbetar man med olika konsultföretag. Husbolaget får stöd och övervaknings stöd av Kirkkonummen Huolto.

En strak kännedom inom byggandet och inköpskunnighet garanterar konkurrenskraftiga priser åt kundbolagen. I konkurrensen får kundbolagen nytta av Kirkkonummen Huolto Oy:s stora kundmassa, även då enstaka anbud är kundspecifika.

Bygg- och reparationstjänsten verkar nära tillsammans med disponent- och fastighetstjänsten. Sålunda är omhändertagningen av husbolagets egendom i kunniga händer. Med detta uppnås även den bästa kunskapen för att stödja beslut.

Våra projektchefer deltar i fastighetsöversyner och utarbetar olika bedömningar och reparationsplaner. De producerar också arbetsspecifikationer för reparationsprojekten, anbudsförfrågningar, ackordavtal och översyn av ackorden.

FASTIGHETSSKÖTSEL

Tel: +358 9 221 9090

I fastighetsskötsel är en fast lokal kännedom en obestridlig fördel för husbolagen. Vi känner våra fastigheter från sockeln till taket. Våra fastighetsskötare är alltid nära, dvs. hjälpen är snabbt på plats. Detta har stor betydelse i synnerhet med nödarbeten nattetid, då man får hjälp inom kort.

Vi dejourerar 24/7 alla dagar under året. Dörr öppningar och möjliga vattenläckage sköts snabbt även utanför den egentliga arbetstiden.

Att ta hand om fastighetstekniken samt om föregripande serviceåtgärder är viktiga områden, så att människornas boendetrivsel och boendeförhållanden är de rätta och att kostnaderna hålls under kontroll. Som en viktig del av fastighetsskötsel är skötseln av uteområden och miljön. Vintertid tar vi hand om snöplogning och halkbekämpning, sommartid skötseln av grönområden och planteringar samt växtskärningar. Vi ersätter även växter med att plantera nytt vid behov. Renhållning av gårdarna från natur- samt kulturrosk är en viktig del av skötseln av gårdarna.

STÄDNING

Tel: +358 9 221 9090

Städpersonalen är utbildad och motiverad och de är stolta över sitt arbete. Det syns efter städningen. Städpersonalen betjänar våra kunder systematiskt enligt ett städprogram som man utarbetat genom att utnyttja de nyaste metoderna och använder en avancerad teknik som konstaterats bra. De kemikalier vi använder i städningen är miljövänliga produkter av branschens ledande producenter. Våra tjänster är bl.a.

 • kontorsstädning
 • trapphusstädning
 • städning av produktionsutrymmen
 • storstädning
 • fönsterputs
 • grundläggande tvätt och vaxning av golv

TRÄDGÅRDSMÄSTARTJÄNSTER OCH ANDRA TILL DESSA ANKNYTANDE GÅRDSARBETEN

Tel: +358 9 221 9090

Våra trädgårdsmästare producerar mångsidig trädgårdsmästartjänst för olika behov. Du får hjälp med utarbetandet av en gårdsplan och vi ger tips för skötsel och byggandet av Din trädgård. Växter hämtar glädje och en vacker gård skapar boendetrivsel. Verksamheten betonas av upprätthållandet av tjänster för trädgårdar och grönområden. Dessutom bygger vi nytt enligt kundönskemål.

 • Trädgårdsskötsel och upprätthåll av grönområden som engångsarbete eller med skötselavtal
 • Skötsel av planteringar, rensning, gödsel och kalkning, skötsel av sandområden och stenplattor/stenbeläggningar
 • Skötsel och formklippning av träd och buskar, stöd och skydd
 • Vår och höst skötsel
 • Grönbygge
 • Planteringar
 • Grundandet och skötsel av gräsmatta
 • Plantering av sommarblommor och planteringar i krukor
 • Rådgivning och planerig
 • Reparationsarbeten på lekplatser