Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

Auktorisoitu isännöinti – laatua isännöintipalveluun

Auktorisoinnin hankkiminen palvelee sekä isännöinnin asiakasta että isännöintiyritystä. Kirkkonummen Huolto Oy on maamme ensimmäisiä auktorisoituja toimistoja. Kirkkonummen Huollossa auktorisointiin on hakeuduttu jo vuonna 1991, eli 28 vuotta sitten. Auditoinnista on tullut tärkeä kehitystyökalu, vaikka ISA-merkillä alkuaan haluttiin osoittaa yhtiön tuottaman isännöintipalvelun laatu ulospäin.

Laatua kaipaavat niin isännöinnin asiakkaat kuin ala itsekin. Yhden erinomaisen ratkaisun tarjoavat Isännöinnin Auktorisointi ISA ry:n koordinoimat yritysauktorisoinnit.

– ISA-auktorisoinnin tarkoitus on varmistaa, että isännöintiyrityksen toiminta täyttää määrätyt laatukriteerit. Taloyhtiöitä auktorisointi helpottaa isännöintiyrityksen valinnassa samalla kun tuetaan isännöintiyrityksiä toiminnan kehittämisestä.

Tulosten jalkauttaminen

Auktorisointiin liittyy keskeisesti puolueettoman DNV (Det Norske Veritas) GL Business Assurance Finland Oy:n suorittama auditointi. Yrityksen tulee osoittaa kunkin laatukriteerin täyttyminen dokumentein ja käytännöin.

– Yksi kriteereistä on, että isännöintiyrityksen tulee tutkia asiakastyytyväisyytensä määrävälein.

Laatukriteereissä painottuvat tavoitteelliset prosessit. Jokaista yritystä tutkitaan saman yhteisen laatukriteeristön mukaan. Kriteerit jakautuvat neljään teemaan; yrityksen systemaattinen kehittäminen, toimiva viestintä, asiakasyhtiöiden hoitamisen prosessit sekä johtamiseen ja vastuullisuuteen liittyvien käytäntöjen hiominen.

Puutteet kirjataan raporttiin, joka luovutetaan auditoidulle yritykselle. Yritys vastaa siitä, että puutteet korjataan. Tämän jälkeen auditoija hyväksyy auktorisoinnin jatkumisen ja suosittelee auktorisoinnin jatkoa. Mikäli yritys ei korjaa havaittuja puutteita, yritys menettää auktorisoinnin.

Auditointi tukee toiminnan kehittämistä

– Auktorisointi saa meidät miettimään toiminnan kehittämistä ja parantamista jatkuvana prosessina. kerrotaan Kirkkonummen Huollosta.

Kirkkonummen Huolto Oy on saanut erityistä kiitosta auditoijalta rahaliikenteen hoitamismallista, jossa asiakasyhtiöiden varojen väärinkäyttö on minimoitu tarkkaan mietityllä tavalla.

– Kehitystyötä teemme myös muillakin keinoin. Olemme aloittaneet yrityksessä Mikko-projektin, jossa yritysten työhyvinvointia ja tuottavuutta vahvistetaan. Projektissa toteutetaan työhyvinvointia ja tuottavuutta vahvistava kehittämisprosessi.

Mikko-projektissa toteutettavaan yrityskohtaiseen kehittämisprosessiin kuuluu ohjattuja, fasilitoituja työpajoja. Ohjaajana ja fasilitoijana toimii Metropolia Ammattikorkeakoulun asiantuntija. Työpajoissa henkilöstö ja johto yhdessä tunnistavat ja nimeävät työssä ilmeneviä kuormitus- ja voimavaratekijöitä tarkastellen työtä ja työn sujuvuutta eri näkökulmista. Kuormitus- ja voimavaratekijöistä valitaan kehittämiskohteet, joiden pohjalta toteutetaan kehittämisprosessi.

ISÄNNÖINNIN AUKTORISOINTI LYHYESTI

Auktorisointijärjestelmää ylläpitää Isännöinnin Auktorisointi ISA ry

Auktorisointi myönnetään ISA:n laatukriteerit täyttäville isännöintiyrityksille.

Yritys sitoutuu lisäksi isännöinnin eettisiin ohjeisiin ja ISA:n valvontamenettelyyn.

Säilyttääkseen auktorisoinnin yrityksen on 3 vuoden välein läpäistävä

puolueeton auditointi, jonka suorittaa DNV.

Auditoinnin läpäissyt yritys saa käyttää ISA-merkkiä. Auditoinnista toimitetaan raportti.

16.7.2019