Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

Helsingin HAO ratkaisu

Tilaajan selvitysvelvollisuus 

Asunto-osakeyhtiö 

Tilaajan käsite

Diaarinumero: 07818/13/1502
Taltionumero: 14/1067/2
Antopäivä: 22.12.2014

Hallinto-oikeudessa oli muun ohella kysymys siitä, oliko valittajana oleva asunto-osakeyhtiö tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetussa laissa (tilaajavastuulaki) tarkoitettu tilaaja.

Tilaajavastuulain 3 §:n 1 kohdan mukaan sanotussa laissa tarkoitetaan tilaajalla kaupparekisterilain (129/1979) 3 §:ssä tarkoitettua elinkeinonharjoittajaa, joka on velvollinen tekemään pykälässä tarkoitetun perusilmoituksen, sekä valtiota, kuntaa ja kuntayhtymää, Ahvenanmaan maakuntaa, Ahvenanmaan maakunnan kuntaa tai kuntayhtymää, seurakuntaa, seurakuntayhtymää, muuta uskonnollista yhdyskuntaa ja muuta julkisoikeudellista oikeushenkilöä sekä vastaavaa ulkomailla toimivaa yritystä. Ratkaistavana oli, onko valittajayhtiö lainkohdassa mainittu elinkeinonharjoittaja, joka on velvollinen tekemään säännöksessä viitatussa kaupparekisterilain pykälässä tarkoitetun perusilmoituksen.

Hallinto-oikeus viittasi ensinnäkin tilaajavastuulakia koskevan hallituksen esityksen (114/2006 vp) yksityiskohtaisiin perusteluihin, joissa todetaan muun ohella seuraavaa: 3 §:n 1 kohdan mukaan tilaajalla tarkoitettaisiin ensinnäkin kaikkia elinkeinonharjoittajia, jotka ovat velvolliset tekemään kaupparekisterilain 3 §:ssä tarkoitetun perusilmoituksen elinkeinotoimintansa aloittamisesta. Säännös on varsin kattava. Perusilmoituksen ovat velvolliset tekemään avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, keskinäinen vakuutusyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, hypoteekkiyhdistys, vakuutusyhdistys, valtion liikelaitoksista annetussa laissa tarkoitettu liikelaitos, asumisoikeusyhdistys, aatteellinen yhdistys ja säätiö sekä elinkeinotoimintaa harjoittava luonnollinen henkilö eli yksityinen elinkeinonharjoittaja, jolla on elinkeinotoiminnan harjoittamista varten pysyvä toimipaikka tai palveluksessa vähintään yksi työntekijä. Muutoin perusilmoitusvelvollisuus ei edellytä, että yrityksellä on palveluksessaan työntekijöitä. Lisäksi ulkomainen yhteisö ja säätiö, joka perustaa Suomeen sivuliikkeen, on velvollinen tekemään perusilmoituksen. Vastaava velvollisuus on myös eurooppayhtiöllä, eurooppalaisella taloudellisella etuyhtymällä ja muualla rekisteröidyllä etuyhtymällä, joka perustaa Suomeen toimipaikan. Asunto-osakeyhtiöt ovat rekisteröintivelvollisia, koska ne katsotaan yhdeksi osakeyhtiön muodoksi.

Hallinto-oikeus totesi asiassa olevan riidatonta, että valittajayhtiö kuuluu tilaajavastuulain 2 §:ssä määritellyn soveltamisalan piiriin, mikäli sitä on pidettävä sanotun lain 3 §:ssä tarkoitettuna tilaajana. Tarkasteltavana oli nyt puheena olevilta osin siis se, onko valittajayhtiötä pidettävä lain 3 §:ssä tarkoitettuna tilaajana.

Tilaajavastuulain 3 §:n 1 kohdassa tilaaja on määritelty “kaupparekisterilain (129/1979) 3 §:ssä tarkoitetuksi elinkeinonharjoittajaksi, joka on velvollinen tekemään pykälässä tarkoitetun perusilmoituksen”. Lisäksi tilaajina pidetään sanotussa kohdassa tämän määritelmän jälkeen erikseen lueteltuja tahoja. Viimeksi mainituista ei ole valittajayhtiön osalta kysymys. Ratkaistavana on, onko valittajayhtiö lainkohdassa mainittu elinkeinonharjoittaja, joka on velvollinen tekemään säännöksessä viitatussa kaupparekisterilain pykälässä tarkoitetun perusilmoituksen.

Käsitettä elinkeinonharjoittaja käytetään useassa erityyppisessä lainsäädännössä, eikä sen merkitys eri säädöksissä ole aina samanlainen. Esimerkiksi yksin verolainsäädännössä se, mitä elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan, voi vaihdella verolajista riippuen eivätkä nämäkään käsitteet taas ole välttämättä yhdenmukaisia joidenkin muiden oikeudenalojen elinkeinonharjoittaja-käsitteiden kanssa.

Tilaajavastuulain 3 §:n 1 kohdan tilaajamääritelmän ilmaisussa “kaupparekisterilain (129/1979) 3 §:ssä tarkoitettu elinkeinonharjoittaja, joka on velvollinen tekemään pykälässä tarkoitetun perusilmoituksen” on viitattu ilmaisun tarkemman sisällön selville saamiseksi kaupparekisterilain 3 §:n 1 momenttiin. Tilaajavastuulain 3 §:n 1 kohdan sekä kaupparekisterilain 3 §:n 1 ja 2 momentin sanamuotojen tarkastelun perusteella voisi sinänsä olla mahdollista päätyä asunto-osakeyhtiön kohdalla myös sellaiseen tulkintavaihtoehtoon, että tilaajavastuulain 3 §:n 1 kohdassa edellytettäisiin tilaajaksi luokittelun osalta asunto-osakeyhtiöltä sen lisäksi, että se on sellaisenaan kaupparekisterilain 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa mainittu velvolliseksi tekemään perusilmoitus kaupparekisteriin sitä, että sillä on sen toiminnan perusteella tai muutoin jokin erillinen elinkeinonharjoittajan ominaisuus. Kun kuitenkin otetaan huomioon, että kaupparekisterilain 1 §:n 1 momentin mukaan kaupparekisteriin merkitään elinkeinonharjoittajia koskevat ilmoitukset, on lähdettävä siitä, että kaupparekisteri sisältää merkintöjä tässä laissa tarkoitetussa mielessä yksinomaan elinkeinonharjoittajista. Näin ollen perusilmoituksen tekemisvelvolliseksi kaupparekisterilain 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa oikeushenkilömuodoltaan yksilöidysti luokitellun osakeyhtiön, ja niin muodoin samalla asunto-osakeyhtiön, on kaikissa tapauksissa katsottava olevan tilaajavastuulain 3 §:n 1 kohdassa tarkoitettu tilaaja.

Sanottua tulkintaa puoltavat myös kaupparekisterilain 2 §:n 1 momentin muotoilu ja hallituksen esityksessä 114/2006 vp osittain nimenomaisestikin asunto-osakeyhtiötä koskevat kannanotot.

Valittaja oli jättänyt hankkimatta tiettyjä tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä ja jotkin valittajan esittämistä selvityksistä olivat jääneet puutteellisiksi. Valittaja ei ollut täyttänyt selvitysvelvollisuuttaan. Edellytykset laiminlyöntimaksujen määräämiselle valittajan laiminlyöntien ja menettelyn johdosta olivat olleet olemassa. Valitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen päätöksestä, jolla asunto-osakeyhtiölle (valittajalle) oli määrätty tilaajavastuulain mukainen seuraamusmaksu, hylättiin.

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 2 § 2 mom, 3 § 1 k, kaupparekisterilaki 1 §, 2 § ja 3 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet

Anja Sahla, Sampo Jokinen (t) ja Airi Helenius.

Asian esittelijä Eve Saarikoski.